U bent hier:
Home > Kennisbank > Retour & Garantie voorwaarden

Retour & Garantie voorwaarden

Aansprakelijkheid en garantie

Op al onze producten geven wij een garantie van tien jaar, met uitzondering van chemische, zelfklevende en gummi producten, en sleutelkluizen, waarop we een garantie geven van twee jaar. Onze garantie omvat het gratis opnieuw leveren of gratis door ons doen herstellen van die onderdelen waarvan gedurende de garantietermijn door ondeugdelijkheid van materiaal of constructie enig gebrek mocht blijken. Deze garantie geldt alleen wanneer het geconstateerde gebrek onmiddellijk na ontdekking te onzer kennis wordt gebracht, wij in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te (laten) beoordelen en/of te (laten) repareren en het

desbetreffende onderdeel vrachtvrij aan ons wordt toegezonden. Wij zijn niet aansprakelijk indien de koper zelf reparaties en/of veranderingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht. Gebreken aan onze producten die het gevolg zijn van normale slijtage vallen niet onder de garantie.

De garantie geldt uitsluitend wanneer onze producten:

  • deugdelijk zijn opgeslagen;
  • deugdelijk worden gebruikt;
  • deugdelijk worden verwerkt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgschade welke bij de toepassing van onze zaken kan ontstaan, noch voor schade door te late levering, bedrijfstilstand, montage of demontage, winstderving of anderszins. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat onze productaansprakelijkheidsverzekering per voorkomend schadegeval vergoedt. Een beroep op onze garantieverplichting ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting. Een klacht is eerst ontvankelijk indien de koper aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Is in het kader van een garantieclaim een beoordeling nodig door een onafhankelijke derde, dan zijn de kosten van dit onderzoek voor de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Retourzendingen

Goederen mogen slechts worden geretourneerd na onze schriftelijke toestemming. Niet franco retour gezonden goederen kunnen door ons worden geweigerd. Niet retourgenomen worden bestelde chemische, zelfklevende, gummi- en speciaal gemaakte artikelen. Wel retourgenomen artikelen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en schoon te zijn. Deze artikelen worden gecrediteerd onder aftrek van minimaal 20% retourkosten.

Catalogus Editie 20

Wilt u onze nieuwe en gratis catalogus ontvangen? Vraag ‘m dan nu aan!

Onze klanten
Wij produceren voor gerenommeerde groothandelaren en industrieën.